Regulamin / Statute

Akademicki Klub Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa” znajduje się na terenie wyższej uczelni publicznej i w związku z tym podlega przepisom ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Zgodnie z art. 227 tejże ustawy o utrzymanie porządku i bezpieczeństwo na terenie uczelni dba Rektor i tylko na jego wezwanie mogą tutaj wkroczyć służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Nakłada to na organizatorów imprez szczególne obowiązki i wyraża się w zapisach regulaminowych, które w innych lokalach rozrywkowych nie występują. Politechnika Gdańska przeprasza gości Klubu za powstałe w związku z tym niedogodności, licząc na ich wyrozumiałość.

Regulamin AK PG „Kwadratowa” w formacie PDF

Regulamin szatni AK PG „Kwadratowa” w formacie PDF

Oświadczenie dla osób niepełnoletnich

„KWADRATOWA” – the Academic Club of Gdańsk University of Technology is located on the premises of a public university and therefore is subject to the provisions of the Law on Higher Education of 27 July 2005 (Journal of Laws No. 164, item 1365, as amended). According to Art. 227 of this Act, the Rector is responsible for maintaining order and security on the premises of the university and only at his request may the state services responsible for maintaining public order and internal security enter here. This imposes special obligations on event organizers and is expressed in the regulations, which are not present in other entertainment venues. Gdańsk University of Technology apologizes to the guests of the Club for the resulting inconveniences, counting on their understanding.

REGULATIONS OF „KWADRATOWA” – THE ACADEMIC CLUB OF GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

RULES OF THE CLOAKROOM OF THE „KWADRATOWA” ACADEMIC CLUB OF GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY